Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Loading ad...

Edad: 8-9
Level: 3
Idioma: Vietnamese (vi)
ID: 1320698
28/08/2021
Country code: VN
Country: Vietnam
Asignatura: TOÁN (1493923)
Tema principal: Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần) (1909505)

Hoàn thành phiếu bài tập sau.

Loading ad...

Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Loading ad...