Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Loading ad...

Age: 8-9
Level: 3
Language: Vietnamese (vi)
ไอดี: 1320698
28/08/2021
Country code: VN
Country: Vietnam
School subject: TOÁN (1493923)
Main content: Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần) (1909505)

Hoàn thành phiếu bài tập sau.

Loading ad...

Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Loading ad...