Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Age: 8-9
Level: 3
Language: Vietnamese (vi)
ID: 1320698
28/08/2021
Country code: VN
Country: Vietnam
School subject: TOÁN (1493923)
Main content: Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần) (1909505)

Hoàn thành phiếu bài tập sau.

Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)