แบบทดสอบบทที่ ๘ การเขียนโครงการ (๑๐ คะแนน)

Age: 15+
Level: ปวช.
Language: Thai (th)
ID: 1851195
06/02/2022
Country code: TH
Country: Thailand
School subject: ภาษาไทย (1061886)
Main content: แบบทดสอบ (2003061)

ให้นักเรียนเลือกเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

Other contents: ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
แบบทดสอบบทที่ ๘ การเขียนโครงการ (๑๐ คะแนน)