Help Category
ฉันจะซ่อนแผ่นงานที่เลือกในสมุดงานได้อย่างไร
  1. การเลือกแผ่นงานที่ต้องการซ่อนในสมุดงาน
    1.  
      1. ตามเมนูด้านบน ให้เลือก สมุดงานของฉัน และเลือกสมุดงานที่คุณต้องการจัดการ
      2. บนเวิร์กชีทที่คุณต้องการซ่อน ที่มุมขวาบนจะมีเมนู (3 บรรทัด)  ใช้เมาส์ของคุณ วางเมาส์เหนือเมนูนี้แล้วเลือก ซ่อน เพื่อซ่อนหน้าหรือแผ่นงานนั้นในสมุดงานของคุณ