Видови линии-Големи печатни букви

Loading ad...

Edad: 6-8
Level: 2(второ)
Idioma: Macedonian (mk)
ID: 431739
19/10/2020
Country code: MK
Country: North Macedonia
Asignatura: Македонски (1061207)
Tema principal: Елементи на големите печатни букви (1174117)
From worksheet author:

Учениците да ги препознаваат видовите линии од кои се составени големите печатни букви од кирилицата

Otros contenidos:
Препознавање на видови линии во буквите

Loading ad...

Видови линии-Големи печатни букви

Loading ad...