แบบทดสอบก่อนเรียน บทที่ 1 การเคลื่อนที่และแรง

Age: 16-17
Level: 11
Language: Thai (th)
ไอดี: 2040244
18/05/2022
Country code: TH
Country: ไทย
School subject: ฟิสิกส์ (1061421)
Main content: การเคลื่อนที่และแรง (1765918)
From worksheet author:

แบบทดสอบก่อนเรียน
บทที่ 1 การเคลื่อนที่และแรง
รายวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 รหัสวิชา ว 32101
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เวลา 2 ชั่วโมง

Other contents:
-

Loading ad...

แบบทดสอบก่อนเรียน  บทที่ 1 การเคลื่อนที่และแรง
แบบทดสอบก่อนเรียน  บทที่ 1 การเคลื่อนที่และแรง
แบบทดสอบก่อนเรียน  บทที่ 1 การเคลื่อนที่และแรง

Loading ad...