සංඛ්‍යා

Age: 7-10
Level: Gr.2
Language: Sinhalese, Sinhala (si)
ไอดี: 1709275
05/12/2021
Country code: LK
Country: Sri Lanka
School subject: ගණීතය (994137)
Main content: හැඩතල වලින් නිර්මාණ කරමු. (1643898)
From worksheet author:

හැඩතලයට සමාන වර්ණ හැඩතලය තෝරන්න.

Other contents:
හැඩතල වලින් නිර්මාණ කරමු.

Loading ad...

සංඛ්‍යා

Loading ad...