Help Category
การบ้านของฉันอยู่ที่ไหน?

ที่ที่นักเรียนสามารถค้นหาการบ้านที่ครูมอบหมาย

 

  1. เมื่อคุณเข้าสู่ระบบแล้ว ให้เลือก สมุดงานของฉัน
  2. หากมีการบ้านหรือสมุดงานให้กับคุณ จะมีกล่องสีแดงพร้อมตัวเลขบนสมุดงาน  และ/หรือแท็บ การบ้าน
  3. คลิก บนสมุดงานเพื่อเข้าถึงงานที่ได้รับมอบหมายของคุณ