Bài tập 3 - Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)