வாக்கியம் அமைத்தல்

Loading ad...

Edad: 10-12
Level: 5
Idioma: Tamil (ta)
ID: 692221
04/02/2021
Country code: MY
Country: Malaysia
Asignatura: Tamil as a Second Language (1061482)
Tema principal: Sentence (1267118)
From worksheet author:

சொற்களை நிரல்படுத்தி வாக்கியமாக்குக.

Loading ad...

வாக்கியம் அமைத்தல்

Loading ad...