සංඛ්‍යා

Loading ad...

Edad: 8-10
Level: 3 වසර
Idioma: Sinhalese, Sinhala (si)
ID: 1177319
16/07/2021
Country code: LK
Country: Sri Lanka
Asignatura: ගණිතය (1061165)
Tema principal: එකස්ථානය , දහයස්ථානය සෙවීම (1438031)

එකස්ථානය , දහයස්ථානය සෙවීම- යා කරන්න

Loading ad...

සංඛ්‍යා

Loading ad...