Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Age: 8-10
Level: 3
Language: Vietnamese (vi)
ID: 1416819
20/09/2021
Country code: VN
Country: Vietnam
School subject: Vaschools (1058696)
Main content: Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần) (1532598)

Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)