Làm quen với biểu thức

Age: 7-8
Level: 3
Language: Vietnamese (vi)
ID: 1746433
20/12/2021
Country code: VN
Country: Vietnam
School subject: Làm quen với biểu thức (996036)
Main content: Làm quen với biểu thức (1658059)

Nối phép tính với kết quả thích hợp

Other contents: Làm quen với biểu thức
Làm quen với biểu thức