การย่อความ

Age: 13-18
Level: ๊8
Language: Thai (th)
ID: 1852206
07/02/2022
Country code: TH
Country: Thailand
School subject: ๊UT (1462854)
Main content: ตอบคำถาม (1697702)

จงย่อความต่อไปนี้

Other contents: จงย่อความจากเรื่องที่กำหนดให้
การย่อความ