ใบงานที่ 2 เรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย

Age: 13
Level: ชั้นม.1
Language: Thai (th)
ID: 1629756
11/11/2021
Country code: TH
Country: Thailand
School subject: สังคมศึกษา (1061873)
Main content: สังคมศึกษาม.1 (1614155)

ใช้ประกอบการสอนในรายวอชาสังคมศึกษาม.1

Other contents: ใบงานที่ 2 เรื่อง การเผยแผ่ศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย
ใบงานที่ 2 เรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย
ใบงานที่ 2 เรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย