ใบงานที่ 1.1 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน

Age: 10-16
Level: 3
Language: Thai (th)
ID: 1220476
02/08/2021
Country code: TH
Country: Thailand
School subject: สังคมศึกษา (1061873)
Main content: การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน (1905729)

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน

Other contents: การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน
ใบงานที่ 1.1 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน