ภาษาถิ่น

Loading ad...

Age: 7-18
Level: 4
Language: Thai (th)
ID: 619011
07/01/2021
Country code: TH
Country: Thailand
School subject: ภาษาไทย (1061886)
Main content: ภาษาถิ่น (2001030)

ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นให้ถูกต้อง

Other contents: ภาษาถิ่น

Loading ad...

ภาษาถิ่น

Loading ad...