การอ่านออกเสียงร้อยแก้วร้อยกรอง

thanyanee

Member for

2 years 3 months
Age: 13-14
Level: มัธยมศึกษา
Language: Thai (th)
ID: 1186743
21/07/2021
Country code: TH
Country: Thailand
School subject: ภาษาไทย (1061886)
Main content: แบบทดสอบการอ่านออกเสียง (1441524)

เลือกคำตอบถูกหรือผิด

Other contents: เลือกถูก/ผิด
การอ่านออกเสียงร้อยแก้วร้อยกรอง