கணிதம் - Mathematics

Age: 11-12
Level: 5 and 6
Language: Tamil (ta)
ID: 1267747
16/08/2021
Country code: MY
Country: Malaysia
School subject: Mathematics (1104026)
Main content: Time - காலமும் நேரமும் (1472790)

பின்னம் மற்றும் தசமத்தைக் கொண்ட நேரத்தை கழித்தல்

Other contents: Subtraction of time
கணிதம் - Mathematics
கணிதம் - Mathematics
கணிதம் - Mathematics