பணம் ஆண்டு 6

Age: 12
Level: 6
Language: Tamil (ta)
ID: 1098190
18/06/2021
Country code: MY
Country: Malaysia
School subject: Mathematics (1104026)
Main content: Money (1881294)

Answer all questions
மாணவர்கள் தொகையை எழுதியப்பின் இலாபத்திற்கு A எனவும் நட்டத்திற்கு B எனவும் குறிப்பிடவும்

பணம் ஆண்டு 6