அலகு 4 : பணம்

Age: 8-11
Level: ஆண்டு 2
Language: Tamil (ta)
ID: 1333661
31/08/2021
Country code: MY
Country: Malaysia
School subject: கணிதம் (1061827)
Main content: பெருக்கல் (2007156)

2-ஆம் வாய்ப்பாடு கற்போம்.

Other contents: எண்களைப் பெருக்குதல்
அலகு 4 : பணம்