පෘෂ්ඨවංශීන් හා අපෘෂ්ඨවංශීන්

Age: 9-12
Level: grade 6
Language: Sinhalese, Sinhala (si)
ID: 1252425
11/08/2021
Country code: LK
Country: Sri Lanka
School subject: science (1399453)
Main content: පෘෂ්ඨවංශීන් හා අපෘෂ්ඨවංශීන් (1466841)

සත්ත්ව ලෝකය සතුන් මිලියන ගණනකින් සමන්විත වේ. ඔවුන් අතර අතිශය පුළුල් විවිධත්වයක් ඇත.
ඒම විවධත්වය පිළිබදව අන්තර්ගතය

Other contents: පෘෂ්ඨවංශීන් හා අපෘෂ්ඨවංශීන්
පෘෂ්ඨවංශීන් හා අපෘෂ්ඨවංශීන්
පෘෂ්ඨවංශීන් හා අපෘෂ්ඨවංශීන්
පෘෂ්ඨවංශීන් හා අපෘෂ්ඨවංශීන්
පෘෂ්ඨවංශීන් හා අපෘෂ්ඨවංශීන්
පෘෂ්ඨවංශීන් හා අපෘෂ්ඨවංශීන්
පෘෂ්ඨවංශීන් හා අපෘෂ්ඨවංශීන්
පෘෂ්ඨවංශීන් හා අපෘෂ්ඨවංශීන්
පෘෂ්ඨවංශීන් හා අපෘෂ්ඨවංශීන්