7 ශ්‍රේණිය - ගණිතය - දශම

Loading ad...

Age: 12-15
Level: 7
Language: Sinhalese, Sinhala (si)
ID: 1445557
26/09/2021
Country code: LK
Country: Sri Lanka
School subject: Maths (1465369)
Main content: ගණිතය - දශම (1543978)
From worksheet author:

හරය දහයේ බලයක් වන තත්ය බාගයක් දශම සංඛ්‍යාවක් ලෙස

Other contents:
ගණිතය - දශම

Loading ad...

7 ශ්‍රේණිය - ගණිතය - දශම

Loading ad...