පරිඝනක උපක්‍රම හඳුනා ගනිමු

Age: 10-14
Level: 6 ශ්‍රේණිය
Language: Sinhalese, Sinhala (si)
ID: 1123198
27/06/2021
Country code: LK
Country: Sri Lanka
School subject: ICT (1061097)
Main content: නිවැරදි පරිඝනක උපක්‍රම තෝරන්න (1418463)

පරිඝනක පද්ධතියේ වැදගත්කම ගැනීම සඳහා පරිඝනක උපක්‍රම නිවැරදිව හඳුනා ගනිමු

පරිඝනක උපක්‍රම හඳුනා ගනිමු