පරිගණක පර්යන්ත උපාංග

Loading ad...

Age: 14-15
Level: Grade 9
Language: Sinhalese, Sinhala (si)
ID: 1056365
03/06/2021
Country code: LK
Country: Sri Lanka
School subject: ICT (1061097)
Main content: පරිගණක පර්යන්ත උපාංග (1395364)

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
01 පාඩම

Loading ad...

පරිගණක පර්යන්ත උපාංග

Loading ad...