ಸಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಜೀವಿಗಳು

Age: 11-12
Level: 5
Language: Kannada (kn)
ID: 1234400
05/08/2021
Country code: IN
Country: India
School subject: EVS (1057046)
Main content: ಸಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಜೀವಿಗಳು (1459740)

ಸಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಜೀವಿಗಳ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ

Other contents: ವರ್ಗೀಕರಿಸು
ಸಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಜೀವಿಗಳು