6º ep - naturais - unidade 6 - resumo, esquema e táboa