Chino mandarin primaria (YUWEN), TEMA 4B 口语交际-Unir hanzi con español