Students access
Teachers access  

Username or email:


Password:

Remember me

Register Forgot my password

Log in:

Register Forgot my password Close

Live worksheets > Thai

การสะท้อนแสงและภาพกระจกเงาราบ
การสะท้อนแสงและภาพกระจกเงาราบ

 
ID: 2137082
Language: Thai
School subject: วิทยาศาสตร์
Grade/level: ม.3
Age: 14-16
Main content: การสะท้อนแสงและภาพกระจกเงาราบ
Other contents:
 Add to my workbooks (3)
 Add to Google Classroom
 Add to Microsoft Teams
 Share through Whatsapp

Link to this worksheet:  Copy

KruPriyanuch


Finish!!

What do you want to do?

Check my answers Email my answers to my teacher

Cancel
     More วิทยาศาสตร์ interactive worksheets

Interactive worksheet ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์

ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์
by natcha292

Interactive worksheet ฟิสิกส์ Unit 1

ฟิสิกส์ Unit 1
by ammuswn

Interactive worksheet แบบทดสอบ เรื่อง ส่วนประกอบและหน้าที่ของกล้องจุลทรรศน์

แบบทดสอบ เรื่อง ส่วนประกอบและหน้าที่ของกล้องจุลทรรศน์
by attapon524

Interactive worksheet ใบงานระบบประสาท

ใบงานระบบประสาท
by sutthikarn3008

Interactive worksheet ใบงานที่ 1.1 เรื่อง การจำแนกสาร

ใบงานที่ 1.1 เรื่อง การจำแนกสาร
by biowhiskyear

Interactive worksheet แบบฝึกหัดที่ 1 การแบ่งชั้นบรรยากาศ

แบบฝึกหัดที่ 1 การแบ่งชั้นบรรยากาศ
by Thanudchaporn

Interactive worksheet แบบฝึกหัดที่ 1-ระบบสุริยะ

แบบฝึกหัดที่ 1-ระบบสุริยะ
by bojiko

Interactive worksheet แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
by kookkai7

Interactive worksheet สารบริสุทธิ์

สารบริสุทธิ์
by PT_TATY

Interactive worksheet เซลล์พืชเซลล์สัตว์

เซลล์พืชเซลล์สัตว์
by supatrajaaaaaaaaa

Interactive worksheet คลื่น

คลื่น
by KruPriyanuch

Interactive worksheet การทดลองเรื่องแรงเสียดทาน

การทดลองเรื่องแรงเสียดทาน
by pichet1163

Interactive worksheet ดิน

ดิน
by mamlinee

Interactive worksheet ระบบหมุนเวียนเลือด

ระบบหมุนเวียนเลือด
by Lhing__Lhing

Interactive worksheet ระบบหมุนเวียนเลือด

ระบบหมุนเวียนเลือด
by Waratree_Wanaphanubese

Interactive worksheet ใบงาน ยีน โครโมโซม

ใบงาน ยีน โครโมโซม
by tomiitck

Interactive worksheet แบบทดสอบเรื่อง สารบริสุทธิ์ ม.1

แบบทดสอบเรื่อง สารบริสุทธิ์ ม.1
by wijitranutdo

Interactive worksheet ใบงาน เรื่อง การถ่ายทอดพลังงานโซ่อาหารและสายใยอาหาร

ใบงาน เรื่อง การถ่ายทอดพลังงานโซ่อาหารและสายใยอาหาร
by Tippawansangngam

Interactive worksheet ใบงาน เรื่อง เมฆ

ใบงาน เรื่อง เมฆ
by supawadee1999

Interactive worksheet ถ่านหิน

ถ่านหิน
by suwanpun2564

Interactive worksheet องค์ประกอบของระบบนิเวศ

องค์ประกอบของระบบนิเวศ
by Wnp245511

Interactive worksheet สถานะของสสาร

สถานะของสสาร
by baramosstar

Interactive worksheet สิ่งมีชีวิตกลุ่มฟังไจ

สิ่งมีชีวิตกลุ่มฟังไจ
by planttoey

Interactive worksheet ระบบย่อยอาหาร

ระบบย่อยอาหาร
by krupla_popla