Bai kiem tra so 3

Age: 7-8
Level: 2
Language: Vietnamese (vi)
ID: 1928694
10/03/2022
Country code: VN
Country: Vietnam
School subject: Maths (1061728)
Main content: Personal review (1927248)

HS đọc kĩ yêu cầu, làm bài cẩn thận

Other contents: HS đọc kĩ đề và làm bài
Bai kiem tra so 3
Bai kiem tra so 3