வரலாற்று இடங்களைச் சுற்றிப் பார்ப்பதால் ஏற்படும் நன்மைகள்

Kana1306

Member for

2 years 3 months
Age: 10-12
Level: 6
Language: Tamil (ta)
ID: 2025331
07/05/2022
Country code: MY
Country: Malaysia
School subject: TAMIL (1061800)
Main content: கருத்து விளக்க கட்டுரை (1760848)

கருத்து விளக்க கட்டுரை

Other contents: சரியான விடையுடன் இணைத்திடுக
வரலாற்று இடங்களைச் சுற்றிப் பார்ப்பதால் ஏற்படும் நன்மைகள்