தாவரங்களின் அடிப்படைத் தேவைகள்

Age: 6-12
Level: 2
Language: Tamil (ta)
ID: 299045
09/07/2020
Country code: MY
Country: Malaysia
School subject: Science (1075393)
Main content: Basic needs of plant (1869006)

Choose the pictures which help the plant to grow well

தாவரங்களின் அடிப்படைத் தேவைகள்