வகுப்பு – 5 – பருவம் 1 – சமூக அறிவியல் 4. வளிமண்டலம் – மழை

Age: 8-11
Level: 5
Language: Tamil (ta)
ID: 1336050
01/09/2021
Country code: IN
Country: India
School subject: சமூக அறிவியல் (1061294)
Main content: சரியான சொல்லை தெரிவு செய்க (1499873)

சரியான சொல்லை தெரிவு செய்க

Other contents: சரியான சொல்லை தெரிவு செய்க
வகுப்பு – 5 – பருவம் 1 – சமூக அறிவியல்  4. வளிமண்டலம் – மழை