ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව

Loading ad...

Age: 14-18
Level: Grade 10 and 11
Language: Sinhalese, Sinhala (si)
ไอดี: 1408898
18/09/2021
Country code: LK
Country: Sri Lanka
School subject: ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව (980337)
Main content: මැහුම් ක්‍රම වර්ගීකරණය (1529287)

ැහුම් ක්‍රම වර්ගීකරණය හා එ ක්‍රම භාවිතය පිළිබඳ උගනිමු

Other contents: මූලික විසිතුරු හා ිල්පීය මැහුම් ක්‍රම මැහුම්

Loading ad...

ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව
ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව
ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව
ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව
ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව

Loading ad...