Students access
Teachers access  

Username or email:


Password:

Remember me

Register Forgot my password

Log in:

Register Forgot my password Close

Live worksheets > Thai

ธนาคาร
ประเภทของธนาคาร

 
ID: 2678021
Language: Thai
School subject: สังคมศึกษา
Grade/level: ป.5
Age: 10-11
Main content: ประเภทของธนาคาร
Other contents: เศรษฐศาสตร์
 Add to my workbooks (5)
 Download file pdf
 Embed in my website or blog
 Add to Google Classroom
 Add to Microsoft Teams
 Share through Whatsapp

Link to this worksheet:  Copy

Jurairat7040


Finish!!

What do you want to do?

Check my answers Email my answers to my teacher

Cancel
     More สังคมศึกษา interactive worksheets

Interactive worksheet ใบงานที่1 เรื่องภัยพิบัติเเละการจัดการภัยพิบัติ

ใบงานที่1 เรื่องภัยพิบัติเเละการจัดการภัยพิบัติ
by Eye232544

Interactive worksheet ใบงานเรื่อง ภัยพิบัติธรรมชาติ

ใบงานเรื่อง ภัยพิบัติธรรมชาติ
by chanakan08

Interactive worksheet ใบงานวิชาภูมิศาสตร์

ใบงานวิชาภูมิศาสตร์
by Plakapong

Interactive worksheet อาเซียน

อาเซียน
by Newnang

Interactive worksheet หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา : ไตรสิกขา

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา : ไตรสิกขา
by Teacher_Siriwan

Interactive worksheet ภูมิศาสตร์

ภูมิศาสตร์
by koylakkana

Interactive worksheet การบริหารจิต

การบริหารจิต
by Malinee2533

Interactive worksheet หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา : สุจริต 3 และ ทุจริต 3 ป.4

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา : สุจริต 3 และ ทุจริต 3 ป.4
by Teacher_Siriwan

Interactive worksheet ทิศ ป. 3

ทิศ ป. 3
by sunantapui8082

Interactive worksheet ภูมิประเทศที่สำคัญในทวีปอเมริกาใต้

ภูมิประเทศที่สำคัญในทวีปอเมริกาใต้
by piyaboot253

Interactive worksheet แบบทดสอบ โอวาท 3

แบบทดสอบ โอวาท 3
by Pienphanom

Interactive worksheet องค์ประกอบของแผนที่

องค์ประกอบของแผนที่
by themotetta

Interactive worksheet ลักษณะภูมิอากาศทวีปแอฟริกา

ลักษณะภูมิอากาศทวีปแอฟริกา
by SaranTeach

Interactive worksheet แผนที่ แผนผัง ภาพถ่าย

แผนที่ แผนผัง ภาพถ่าย
by nattaporn277

Interactive worksheet การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ม.3

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ม.3
by Jomkwan1997

Interactive worksheet ใบงาน เรื่อง ลักษณะทั่วไปและภูมิลักษณ์ของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย

ใบงาน เรื่อง ลักษณะทั่วไปและภูมิลักษณ์ของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย
by hong1589

Interactive worksheet ใบงาน เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ

ใบงาน เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ
by Fonfukada

Interactive worksheet สิทธผู้บริโภค

สิทธผู้บริโภค
by koylakkana

Interactive worksheet แบบทดสอบชุดที่ 1 ชั้น ป.4

แบบทดสอบชุดที่ 1 ชั้น ป.4
by ngamta2416

Interactive worksheet ใบงาน เรื่องลักษณะทางกายภาพของทวีปออสดตรเลีย และโอเชียเนีย

ใบงาน เรื่องลักษณะทางกายภาพของทวีปออสดตรเลีย และโอเชียเนีย
by kruanong

Interactive worksheet ใบกิจกรรม เรื่อง ภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ-อเมริกา

ใบกิจกรรม เรื่อง ภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ-อเมริกา
by piyaboot253

Interactive worksheet ใบงาน ตลาดในระบบเศรษฐกิจ ม.3

ใบงาน ตลาดในระบบเศรษฐกิจ ม.3
by tchmoo1

Interactive worksheet เครื่องมือทางภูมิศาสตร์(รูปถ่าย)

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์(รูปถ่าย)
by Mymallika