ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව

Edad: 14-18
Level: Grade 10 and 11
Idioma: Sinhalese, Sinhala (si)
ID: 1408898
18/09/2021
Country code: LK
Country: Sri Lanka
Asignatura: ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව (980337)
Tema principal: මැහුම් ක්‍රම වර්ගීකරණය (1529287)
From worksheet author:

ැහුම් ක්‍රම වර්ගීකරණය හා එ ක්‍රම භාවිතය පිළිබඳ උගනිමු

Otros contenidos:
මූලික විසිතුරු හා ිල්පීය මැහුම් ක්‍රම මැහුම්

Loading ad...

ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව
ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව
ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව
ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව
ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව

Loading ad...