Students access
Teachers access  

Username or email:


Password:

Remember me

Register Forgot my password

Log in:

Register Forgot my password Close

Live worksheets > Thai

เศรษฐศาสตร์ สหกรณ์
เศรษฐศาสตร์ สหกรณ์

 
ID: 2901251
Language: Thai
School subject: สังคมศึกษา
Grade/level: ป.5
Age: 11-11
Main content: เศรษฐศาสตร์ สหกรณ์
Other contents: เศรษฐศาสตร์ สหกรณ์
 Add to my workbooks (7)
 Add to Google Classroom
 Add to Microsoft Teams
 Share through Whatsapp

Link to this worksheet:  Copy

Krupla11


Finish!!

What do you want to do?

Check my answers Email my answers to my teacher

Cancel
     More สังคมศึกษา interactive worksheets

Interactive worksheet ใบงานรัฐธรรมนูญและอำนาจอธิปไตย

ใบงานรัฐธรรมนูญและอำนาจอธิปไตย
by Nichakarn

Interactive worksheet ใบงาน เรื่องลักษณะทางกายภาพของทวีปออสดตรเลีย และโอเชียเนีย

ใบงาน เรื่องลักษณะทางกายภาพของทวีปออสดตรเลีย และโอเชียเนีย
by kruanong

Interactive worksheet ใบงาน เรื่อง ลักษณะทั่วไปและภูมิลักษณ์ของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย

ใบงาน เรื่อง ลักษณะทั่วไปและภูมิลักษณ์ของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย
by hong1589

Interactive worksheet ใบงานเรื่อง ภัยพิบัติธรรมชาติ

ใบงานเรื่อง ภัยพิบัติธรรมชาติ
by chanakan08

Interactive worksheet ใบงานที่ 3 นโยบายทางเศรษฐกิจ (2)

ใบงานที่ 3 นโยบายทางเศรษฐกิจ (2)
by KruPhoo

Interactive worksheet ใบงาน เรื่อง เศรษฐศาสตร์

ใบงาน เรื่อง เศรษฐศาสตร์
by aoomsutheera

Interactive worksheet ภูมิประเทศที่สำคัญในทวีปอเมริกาใต้

ภูมิประเทศที่สำคัญในทวีปอเมริกาใต้
by piyaboot253

Interactive worksheet การผลิตสินค้าและบริการของท้องถิ่นต่างๆของประเทศไทย ป.5

การผลิตสินค้าและบริการของท้องถิ่นต่างๆของประเทศไทย ป.5
by Jomkwan1997

Interactive worksheet ใบงานที่1 เรื่องภัยพิบัติเเละการจัดการภัยพิบัติ

ใบงานที่1 เรื่องภัยพิบัติเเละการจัดการภัยพิบัติ
by Eye232544

Interactive worksheet ลักษณะภูมิอากาศทวีปอเมริกาเหนือ 3-1,3-2

ลักษณะภูมิอากาศทวีปอเมริกาเหนือ 3-1,3-2
by Pepeperada

Interactive worksheet พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
by 013Chudaporn

Interactive worksheet ประเทศในทวีปเอเชีย

ประเทศในทวีปเอเชีย
by sritara

Interactive worksheet ใบกิจกรรมเรื่องเขตภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ

ใบกิจกรรมเรื่องเขตภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ
by piyaboot253

Interactive worksheet ธนาคาร

ธนาคาร
by Jurairat7040

Interactive worksheet ภูมิประเทศทวีปเอเชีย

ภูมิประเทศทวีปเอเชีย
by siriwat123

Interactive worksheet ใบงานที่ 1 ระบบเศรษฐกิจ

ใบงานที่ 1 ระบบเศรษฐกิจ
by pennapapitthammawat

Interactive worksheet แบบฝึกหัดแบบเติมคำตอบ

แบบฝึกหัดแบบเติมคำตอบ
by Piaw_Pw

Interactive worksheet เกม ลากวางที่สุดแห่งทวีปเอเชีย

เกม ลากวางที่สุดแห่งทวีปเอเชีย
by jaahathairat

Interactive worksheet ศาสนาอิสลาม

ศาสนาอิสลาม
by 013Chudaporn

Interactive worksheet เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
by Chamaiphon88

Interactive worksheet กฎหมายอาญาม.4

กฎหมายอาญาม.4
by fasai3101

Interactive worksheet การเลือกซื้อสินค้าและบริการ

การเลือกซื้อสินค้าและบริการ
by DHAMMARONG

Interactive worksheet ลักษณะภูมิอากาศทวีปแอฟริกา

ลักษณะภูมิอากาศทวีปแอฟริกา
by SaranTeach

Interactive worksheet ใบงาน เรื่อง ศาสนพิธีของศาสนาคริสต์

ใบงาน เรื่อง ศาสนพิธีของศาสนาคริสต์
by Peach_YXZ