Students access
Teachers access  

Username or email:


Password:

Remember me

Register Forgot my password

Log in:

Register Forgot my password Close

Live worksheets > Thai

เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
คำชี้แจง จงวาดภาพเซลล์ หรือสิ่งมีชีวิตภายใต้กล้องจุลทรรศน์ และอธิบายลักษณะหรือหน้าที่ของเซลล์สิ่งมีชีวิตชนิดนั้นลงในตารางให้สมบูรณ์

 
ID: 3120656
Language: Thai
School subject: วิทยาศาสตร์
Grade/level: 7
Age: 9-8
Main content: Worksheet
Other contents: Worksheet
 Add to my workbooks (0)
 Download file pdf
 Embed in my website or blog
 Add to Google Classroom
 Add to Microsoft Teams
 Share through Whatsapp

Link to this worksheet:  Copy

sompoch345


Finish!!

What do you want to do?

Check my answers Email my answers to my teacher

Cancel
     More วิทยาศาสตร์ interactive worksheets

Interactive worksheet ดิน

ดิน
by mamlinee

Interactive worksheet ใบงาน เรื่อง การแบ่งชั้นบรรยากาศ ม.1

ใบงาน เรื่อง การแบ่งชั้นบรรยากาศ ม.1
by Aummii

Interactive worksheet แบบฝึกหัดที่ 1-ระบบสุริยะ

แบบฝึกหัดที่ 1-ระบบสุริยะ
by bojiko

Interactive worksheet ระบบสุริยะ

ระบบสุริยะ
by baramosstar

Interactive worksheet แบบฝึกหัดเรื่อง บรรยากาศ 1

แบบฝึกหัดเรื่อง บรรยากาศ 1
by Montree_05

Interactive worksheet ใบงาน เรื่อง ดิน

ใบงาน เรื่อง ดิน
by GiftDsD

Interactive worksheet อนุภาคของสารในแต่ละสถานะ

อนุภาคของสารในแต่ละสถานะ
by Kanokphon058

Interactive worksheet แบบฝึกหัด เรื่องชั้นบรรยากาศโลก

แบบฝึกหัด เรื่องชั้นบรรยากาศโลก
by Prai2002

Interactive worksheet ใบงาน5.3เครื่องกลอย่างง่าย ม.2

ใบงาน5.3เครื่องกลอย่างง่าย ม.2
by Waratree_Wanaphanubese

Interactive worksheet สอบปลายภาควิชาวิทยาศาสตร์ ป 4 เทอม 2

สอบปลายภาควิชาวิทยาศาสตร์ ป 4 เทอม 2
by thanasak1110

Interactive worksheet แบบฝึกหัดที่ 1 การแบ่งชั้นบรรยากาศ

แบบฝึกหัดที่ 1 การแบ่งชั้นบรรยากาศ
by Thanudchaporn

Interactive worksheet ใบงานที่ 5 กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบนผิวโลก

ใบงานที่ 5 กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบนผิวโลก
by momos1507

Interactive worksheet ลมฟ้าอากาศ1

ลมฟ้าอากาศ1
by JaneJenjira

Interactive worksheet แบบฝึกหัดสัญลักษณ์ไฟฟ้า

แบบฝึกหัดสัญลักษณ์ไฟฟ้า
by ssangwanglao

Interactive worksheet โครงสร้างโลก

โครงสร้างโลก
by Teacher_Noi

Interactive worksheet ปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของดวงจันทร์

ปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของดวงจันทร์
by baramosstar

Interactive worksheet ส่วนประกอบของนัยน์ตา

ส่วนประกอบของนัยน์ตา
by hathairattan

Interactive worksheet การเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิ

การเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิ
by Ubonrat7755

Interactive worksheet ชั้นบรรยากาศ

ชั้นบรรยากาศ
by Css30

Interactive worksheet การถ่ายโอนความร้อน

การถ่ายโอนความร้อน
by Nadda1410

Interactive worksheet ใบกิจกรรมที่ 3

ใบกิจกรรมที่ 3
by yonlada1234

Interactive worksheet ใบงาน เรื่อง ปิโตรเลียมและหินน้ำมัน

ใบงาน เรื่อง ปิโตรเลียมและหินน้ำมัน
by nirandorn_pu

Interactive worksheet แบบทดสอบเรื่อง วัสดุและสสาร ป.4

แบบทดสอบเรื่อง วัสดุและสสาร ป.4
by humdeehayee

Interactive worksheet แบบทดสอบ เรื่อง การแยกสารผสม

แบบทดสอบ เรื่อง การแยกสารผสม
by humdeehayee